Stipendiet

PAUSE-stipendiet 2023
Stiftelsen PAUSE delar ut Sveriges största stipendium inom HR- och ledarskap för internationella studier och erfarenheter. Syftet är både att bidra till stipendiaternas egna utveckling och att sprida kunskap inom området till andra intresserade. Sedan starten 1982 har 46 stipendier delats ut. Nu utlyser stiftelsen ytterligare ett. Ansökan ska skickas in snarast och senast den 19 maj 2023. Specifikationer för stipendiet och instruktioner för ansökan framgår nedan.

Vem kan söka?
Mottagaren av stipendiet ska vara svensk medborgare eller utländsk medborgare som vistats i Sverige i minst två år och fortfarande vistas här. I övrigt gäller att stipendiet är ämnat för den som har en färdig eller pågående universitetsutbildning och som vill utveckla sig inom ämnet HR- och ledarskap.

Hur ska stipendiet användas?
Stipendiet om 100 000 kronor ska användas för studier på ett universitet och/eller ett företag utomlands under minst tre månader. Utdelningen av stipendiet sker i tre steg; vid utnämningen, inlämnad rapport och ”Executive Summary” (se nedan).

Fokusområde och återrapportering
Studierna ska handla om något av nedanstående ämnen och resultera i en kortfattad, systematiskt utformad rapport samt en filmad (3-5 minuter) ”Executive Summary”. Båda ska vara på engelska och kommer att publiceras på stiftelsens webbplats, så att andra intresserade av ämnet kan ta del av innehållet. Återrapporteringen ska vara inkommen så snart som möjligt efter avslutade studier och allra senast den 1 november år 2023.

• Ledarskap i en digital värld
• Vad kännetecknar framgångsrika arbetsplatser
• Så driver HR arbetsplatser för ökad innovation

Vad ska ingå i ansökan?
Utöver ett traditionellt introduktionsbrev som inkluderar motivering, ska i ansökan ingå nedan beskrivna delar. Observera att alla dokument som bifogas ska namnges med den sökandes namn.

Plan för stipendietiden
När studierna ska genomföras, namn på skola och/eller företag där studierna ska genomföras och namn på handledare för rapporten.

Styrkta meriter
Betygskopior, relevanta arbetsintyg och eventuella rekommendationsbrev.

När ska ansökan vara inskickad och var ska den skickas?
Ansökan ska skickas in via e-post så snart som möjligt och allra senast den 19 maj 2023 till: bjorn.lundberg@stiftelsen-pause.se.

Övrig information
Preliminär tidplan
Stiftelsen planerar att genomföra intervjuer 22 maj 2023. Återkoppling till samtliga sökanden senast 26 maj. Eventuella förändringar meddelas sökanden via e-post.

Frågor
Styrelsens ordförande Björn Lundberg svarar på eventuella frågor om det utlysta stipendiet (se e-postadress ovan). Om svaren på frågorna bedöms vara relevanta för andra sökande, kommer de att informeras via e-post.

Utskriftsvänlig version i pdf
Specifikationer för 2023-års stipendium och information om ansökningsförfarande