Stipendiet

PAUSE-stipendiet 2024
Stiftelsen PAUSE delar ut Sveriges största stipendium inom HR- och ledarskap för internationella studier och erfarenheter. Syftet är att både bidra till stipendiaternas egna utveckling och att sprida kunskap inom området till andra intresserade. Sedan 1982 har 47 stipendier delats ut. Nu utlyser stiftelsen ytterligare ett. Ansökan ska skickas in snarast och senast den 10 mars 2024. Specifikationer för stipendiet och instruktioner för hur man ansöker framgår nedan

Vem kan söka?
Mottagaren av stipendiet ska vara svensk medborgare eller utländsk medborgare som vistats i Sverige i minst två år och fortfarande vistas här. Stipendiet är avsett för personer med en färdig eller pågående universitetsutbildning som vill utveckla sig inom HR- och ledarskap

Hur ska stipendiet användas?
Stipendiet om 100 000 kronor ska användas för studier på ett universitet och/eller ett företag utomlands under minst tre månader. Utdelningen av stipendiet sker i tre steg: vid utnämningen, vid inlämnandet av rapporten, och vid inlämnandet av en Executive Summary (se nedan).

Återrapportering och fokusområde
Studierna ska handla om nedanstående ämne och resultera i en kortfattad, systematiskt utformad skriftlig rapport samt en filmad (ca 2 minuter) ”Executive Summary”. Båda ska vara på engelska och kommer att publiceras på stiftelsens webbplats, för att andra intresserade ska kunna ta del av innehållet. Återrapporteringen ska vara inkommen så snart som möjligt efter avslutade studier och senast den 1 oktober 2024.

  • Hur behåller företag och organisationer sina medarbetare, och vilka är utmaningarna om man förlorar dem?

    Den blivande stipendiaten förväntas bidra med ökad kunskap om och belysa framgångsrika strategier för att motverka medarbetaromsättning.

Vad ska ingå i ansökan?
Utöver ett traditionellt introduktionsbrev som inkluderar motivering, ska i ansökan ingå nedan beskrivna delar. Observera att alla dokument som bifogas ska namnges med den sökandes namn.

Plan för stipendietiden
När studierna ska genomföras, namn på skola och/eller företag där studierna ska genomföras och namn på handledare för rapporten.

Styrkta meriter
Betygskopior, relevanta arbetsintyg och eventuella rekommendationsbrev.

När och var ska ansökan skickas in?
Ansökan ska skickas in via e-post så snart som möjligt och allra senast den 10 mars 2024 till: kontakt@stiftelsen-pause.se.

Obs! Om du inte har fått en skriftlig bekräftelse att din ansökan har inkommit inom 24 timmar, vänligen kontakta oss.

Övrig information
Preliminär tidplan
Besked om eventuell intervju skickas till samtliga sökanden senast den 12 mars 2024. Intervjuer med kandidater som gått vidare planeras att genomföras 20-21 mars 2024. Eventuella förändringar meddelas sökande via e-post.

Frågor
Styrelsens ordförande Björn Lundberg svarar på eventuella frågor om det utlysta stipendiet (kontakt@stiftelsen-pause.se). Om svaren på frågorna bedöms vara relevanta för andra sökande, kommer de att informeras via e-post.

Utskriftsvänlig version i pdf
Specifikationer för 2024-års stipendium och information om ansökningsförfarande