Stipendiet

PAUSE-stipendiet syftar till att bidra till stipendiaternas personliga utveckling och ledarskapsförmåga genom internationella studier och erfarenheter. Dessutom syftar det till att sprida kunskap om aktuella HR- och ledarskapsfrågor till svenskt internationellt näringsliv och andra som är intresserade av området.

Nedan presenterar stiftelsen generella fakta om stipendiet. Specifika krav för respektive stipendium, t.ex. ämnesval för studierna, publiceras i samband med utlysningen.

Specifikationer för 2019-års stipendium och information om
ansökningsförfarande laddas hem här.


Vem kan söka?
I enlighet med stiftelsens stadgar ska mottagaren av stipendiet vara svensk medborgare eller utländsk medborgare som vistats i Sverige i minst två år och fortfarande vistas här.

I övrigt gäller att stipendiet i första hand riktar sig till den som har universitetsexamen och praktisk erfarenhet av HR- och ledarskapsfrågor, men även studerande med arbetslivserfarenhet från området kan söka. Den sökande ska ha ett genuint intresse för, vilja och förmåga att utveckla sig själv inom området. Målet med studierna kan t.ex. vara att i förlängningen se sig själv på en ledande befattning inom svenskt näringsliv eller på annat sätt aktiv som specialist inom HR och ledarskap.

Hur ska stipendiet användas?
Stipendiet ska användas för studier på ett universitet och/eller företag utomlands. Stipendietiden varierar bl.a. beroende av stipendiets storlek, men är i normalfallet minst tre månader. Stipendiaten ansvarar själv för planeringen av stipendietiden.

Stipendierapport
Studierna ska resultera i en systematiskt utformad rapport inom ett aktuellt HR- och ledarskapsämne. Rapporten ska vara praktiskt användbar för internationellt svenskt näringsliv och andra som är intresserade av området.

Stiftelsen kan ha önskemål om ett specifikt ämne för studierna och rapporten. Då meddelas detta i samband med utannonseringen av stipendiet. I annat fall kommer stipendiaten med förslag på ämne. I båda fallen ansvarar stipendiaten själv för att få en lämplig handledare.

Stipendierapporten ska vara skriven på engelska och kommer bl.a. att publiceras på stiftelsens webbplats.

Presentation av rapporten
Stipendiaten ska, i samarbete med ett lärosäte och/eller företag, arrangera ett seminarium där rapporten ska presenteras muntligen på engelska. Alternativt kan stipendiaten presentera resultaten i ett evenemang arrangerad av tredje part.

Presentationen ska filmas och publiceras på stiftelsens webbplats. Om presentationen genomförs i ett webinar (webbseminarie och/eller workshop) ska den även sändas från stiftelsens webbplats.

PAUSEs internationella kontakter
Stipendiaten ska tillbringa tid vid ett utländskt universitet, managementskola och/eller företag. Det är i första hand stipendiatens uppgift att söka kontakt med dessa, men i mån av tid kan styrelsen eventuellt bistå.

Under åren har stiftelsen PAUSE bl.a. samarbetat med flera kända skolor  i USA, t ex Harvard Business School – Boston, The Graduate School of Business at Standford University – Palo Alto, University of California – Los Angeles och The Wharton School – Philadelphia. I Japan har en stipendiat studerat vid Sophia University, Tokyo. I Europa har PAUSE-stipendiater bl a studerat vid Cranfield School of Management – Bedford, European Institute for Advanced Studies in Management – IFL Bryssel, IMD – Lausanne, Michael Smurfit Business School – Dublin och University of Wuppertal. 2013 –års samarbetspartner har varit Iaccocas Institute Global Village vid Lehigh University, US.