Uppsats - Ulrika Engel Walldorf

2000 Ulrika Enger Walldorf Successful Stress Strategies: Stress and Burnout Prevention Methods Used in Business Today
  Handledare Hans-Martin Hasselhorn, University of Wuppertal
  Sammanfattning Syfte

Syftet med denna rapport som baseras på ett stipendium från PAUSE Stiftelsen är att undersöka, beskriva och kategorisera effektiva modeller och metoder på hur stress och utbrändhet kan förebyggas i dagens arbetsliv. Rapporten skall i sin praktiska tillämpning bidra till att öka medvetenheten med avseende på hur stress kan motverkas samt vara ett hjälpmedel med metoder för att motverka stress i organisationer.

Teori

Baserat på en djup studie av tillgänglig litteratur utvecklades en generell grundstomme som beskriver stressprocessen, den Generella Stressprocess Modellen. Modellen är ett ramverk med fokus på de olika stegen i stressprocessen som utifrån ett stresspreventivt perspektiv visar att varje steg behöver olika typer av åtgärder.

Varje faktor i stressprocessen beskrevs i detalj tillsammans med en omfattande genomgång av förebyggande metoder specifika för respektive faktor.

Åtskilt från ovanstående modell skapades ett instrument i matrisformat, Stress Matrisen (The Stress Matrix), för att sammanfatta och tydliggöra relationen mellan stressorer, modifikatorer, symptom och tillämpbara metoder för utvärdering och prevention.

Praktikfall

Utifrån ovanstående ramverk och instrument presenteras och analyseras ett antal praktikfall som representerar framgångsrika metoder på förebyggande stress och burnout arbete som används i europeiska organisationer. Informationen angående valda fall samlades in genom företagsbesök, intervjuer och litteraturstudier.

Rapporten innehåller en stor mängd exempel på uppfinningsrika och tillämpbara praktikfall på olika stressproblem som drabbar företag och organisationer av varierad storlek och näringsgrenar och hur dessa framgångsrikt har åtgärdats.

  Abstract Purpose

The purpose of this report, from the result of research funded by the PAUSE Foundation, is to investigate, describe and categorise effective models and methods of job stress and burnout prevention used in today's working environment. The report should in its practical applications contribute to increasing awareness of both stress prevention as well as applied stress prevention methods in organisations.

Theoretical Review

Based on a comprehensive review of available literature, a general framework describing the stress process was developed - the Generic Stress Process Model. The model is a framework to focus on the various stages of the stress process and to show that from a stress prevention perspective each stage may require a different preventive action.

Each element of the stress process is described in detail together with a comprehensive review of the methods of prevention specific to that element.

Distinct from the model above, an instrument in a matrix format, the Stress Matrix, was developed to summarise and visualise the relationships among stressors, stress modifiers, symptoms and available methods of evaluation and prevention.

Case Studies

Using the above framework and instrument, a number of case studies of successful stress and burnout prevention methods used in a number of European organisations are presented and analysed. The information regarding the chosen cases was gathered through company visits, interviews, and literature studies.

The report contains a large number of innovative and applicable case studies of the multitude of stress issues facing companies and organisations of varied sizes and industries and how they have successfully worked to handle them.