Uppsats - Leili Falsafi

2002 Leili Falsafi The Mission of Diversity - Creating the Organization of the Future
  Handledare  
  Sammanfattning

Syfte

Det huvudsakliga syftet har varit att få kunskap och inspiration till utvecklingen av mångfaldsarbetet och -strategier i Sverige, som en väg att minska diskrimineringen av invandrare i arbetslivet. Rapporten bygger på intervjuer med representanter från offentliga och privata organisationer i England.

Resultat

Resultatet från intervjuerna visar att de engelska organisationerna genomgår en förändring i sin syn på hantering, ledning och utveckling av mångfaldsarbetet. Denna förändring utgår i huvudsak från en definition som inkluderar fler grupper än invandrare och etniska minoriteter i begreppet mångfald. Detta medför en fokusering och uppvärdering av individuella skillnader, till skillnad från den tidigare huvudsakliga fokuseringen av olika diskriminerade grupper.

Etnicitet, ras, nationalitet och religion blir således några av många faktorer som bidrar till ökad mångfald. Följaktligen beskrivs arbetet med mångfald som en strategi för en genomgripande och långsiktig förändring av organisationskulturen, i syfte att tillåta större variation och mångfald i personalgrupper och organisationen som helhet.

De organisationer som deltagit i denna studie betraktar mångfaldsarbetet som ett utvecklingsinstrument som ska rusta verksamheten för framtida krav och behov. De ger uttryck för en stark övertygelse, men betonar också att mångfald som strategi kräver en tydlig hängivenhet från organisationernas högsta ledning.

  Abstract Not available in english.